Anunturi achizitie publica

ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Număr anunț achiziție ADV1194750 / 25.01.2021

Denumire contract:

Servicii de traducere documente și interpretariat

Data limita depunere oferta:

03.02.2021 12:00

Valoare estimata: 2.621,85  RON

Cod CPV: 79530000-8 – Servicii de traducere (Rev.2)

Descriere contract:

Se vor presta servicii pentru realizarea serviciilor de traducere documente și respectiv de asigurare a traducerii simultane (interpretariat) în cadrul evenimentelor care se vor organiza în cadrul derulării proiectului Achiziția are un singur lot cu două componente. În cadrul componentei 1 – traducere documente – se estimează că vor fi traduse în și din limba ucraineană în limba română 50 pagini echivalente A4. În cadrul componentei 2 – traducere simultană (interpretariat) – se estimează că vor fi traduse în și din limba ucraineană în limba română cca 20 ore.

Conditii referitoare la contract:

Conform Draft contract atasat, care trebuie asumat de catre prestator la depunerea ofertei

Conditii de participare:

Pentru a îndeplini obiectivul prezentului contract se vor realiza, următoarele activități: Se vor presta servicii pentru realizarea serviciilor de traducere documente și respectiv de asigurare a traducerii simultane (interpretariat) în cadrul evenimentelor care se vor organiza în cadrul derulării proiectului Achiziția are un singur lot cu două componente. În cadrul componentei 1 – traducere documente – se estimează că vor fi traduse în și din limba ucraineană în limba română 50 pagini echivalente A4. În cadrul componentei 2 – traducere simultană (interpretariat) – se estimează că vor fi traduse în și din limba ucraineană în limba română cca 20 ore. Condiții și termene de prestare pentru servicii: Durata contractului de Servicii de traducere documente și interpretariat este de maxim 10 luni, de la emiterea ordinului de începere a execuției contractului, dar nu mai târziu de 4 august 2021. Cerinţe privind calitatea de traducător: traducător atestat / autorizat conform legilor în vigoare pentru limba română / ucraineană. Se va prezenta atestatul / autorizația de traducător la depunerea ofertei. Documentarea: la fiecare eveniment unde se vor presta servicii de interpretariat se vor realiza filmări / fotografii care să ateste prestarea serviciului. De asemenea, va fi încheiat un proces verbal de constatare a prestării serviciului. Ofertantul își va asuma responsabilitatea prestării serviciilor in termenele stabilite, in caz contrar autoritatea contractantă va putea lua măsuri de penalizare a acestuia. Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc condițiile impuse vor fi excluse din evaluare. Ofertele vor fi depuse exclusiv la adresa de e-mail sarasau.primaria2000@yahoo.com, ca fișiere atașate, până la data și ora specificată în anunț Ofertele depuse după aceasta data vor fi declarate ca fiind tardive, nefiind evaluate.

Criterii de atribuire:

prețul cel mai scăzut

Informații suplimentare:

Clarificările si formularele editabile se pot obţine de pe site-ul primăriei Sarasău https://www.primaria-sarasau.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/anunturi/anunturi-achizitie-publica/ Nu se solicită garanție de participare. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita sau a nu solicita informații suplimentare și clarificări cu privire la oferta depusă de operatorii economici.

Ofertanții vor prezenta obligatoriu următoarele documente: a) Formularul de oferta financiară C. Prețul se va exprima in lei, rotunjit la doua zecimale, valoarea fără TVA. Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta financiară asumat de ofertant; lipsa acestui formular conduce la excluderea ofertantului din evaluare fără a se solicita clarificări. Oferta financiara va evidenția toate costurile, în raport cu cerințele normative în vigoare. Nu se accepta oferte alternative. Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile de la data limita a depunerii ofertelor, având caracter ferm si obligatoriu d.p.d.v. al conținutului și al informațiilor pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului, oferta va fi considerata inacceptabila. b) Propunerea tehnică – va conține o descriere detaliată a serviciilor ofertate. c) Alte documente: Formular 1 Scrisoare de înaintare Formular 2 Împuternicire Formular A1 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 Formular D Declarație privind obligațiile relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de munca Formular D1 Declarație privind partea/părțile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidențial Formular E informare privind asigurarea protecției prelucrării și gestionării datelor cu caracter personal Draftul de contract

Număr anunț achiziție ADV1194748 / 25.01.2021

Denumire contract:

Strategie comună privind conștientizarea și prevenirea publicului în situații de urgență cauzate de dezastre naturale și / sau antropice pentru perioada de 5 ani

Data limita depunere oferta:

04.02.2021 12:00

Valoare estimata: 12.302,52  RON

Cod CPV: 79410000-1 – Servicii de consultanta in afaceri si in gestionare (Rev.2)

Descriere contract:

Prestatorul va realiza servicii de consultanță în vederea întocmirii lucrării: ”Strategie comună privind conștientizarea și prevenirea publicului în situații de urgență cauzate de dezastre naturale și / sau antropice pentru perioada de 5 ani”. Arealul studiat este situat în comuna Sarasău (Romania) și orașul Solotvino (Ucraina). Orizontul de analiză este de minim 5 ani. Cerintele sunt sunt detaliate in Caietul de sarcini, atasat

Conditii referitoare la contract:

Conform Draft contract atasat, care trebuie asumat de catre prestator la depunerea ofertei

Conditii de participare:

Ofertanții vor prezenta obligatoriu următoarele documente: a) Formularul de oferta financiară C. Prețul se va exprima in lei, rotunjit la doua zecimale, valoarea fără TVA. Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta financiară asumat de ofertant; lipsa acestui formular conduce la excluderea ofertantului din evaluare fără a se solicita clarificări. Oferta financiara va evidenția toate costurile, în raport cu cerințele normative în vigoare. Nu se accepta oferte alternative. Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile de la data limita a depunerii ofertelor, având caracter ferm si obligatoriu d.p.d.v. al conținutului și al informațiilor pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului, oferta va fi considerata inacceptabila. b) Propunerea tehnică – va conține o descriere detaliată a serviciilor ofertate. c) Alte documente: Formular 1 Scrisoare de înaintare Formular 2 Împuternicire Formular A1 Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 Formular D Declaraţie privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca Formular D1 Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential Formular E informare privind asigurarea protecției prelucrării și gestionării datelor cu caracter personal Draftul de contract.

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc condițiile impuse vor fi excluse din evaluare. Ofertele vor fi depuse exclusiv la adresa de e-mail

sarasau.primaria2000@yahoo.com, ca fișiere atașate, până la data și ora specificată în anunț Ofertele depuse după aceasta data vor fi declarate ca fiind tardive, nefiind evaluate

Criterii de atribuire:

prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Clarificarile si formularele editabile se pot obtine de pe siteul primariei Sarasau https://www.primaria-sarasau.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/anunturi/anunturi-achizitie-publica/

Nu se solicită garanție de participare.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita sau a nu solicita informații suplimentare și clarificări cu privire la oferta depusă de operatorii economici.

Documentele aferente achiziției sunt anexate prezentului anunț. Alte informații pot fi solicitate la adresa de e-mail sarasau.primaria2000@yahoo.com, fără a depăși 1 zi lucrătoare înainte de termenul limită de depunerea ofertelor.

Achizitorul are deplina decizie în selectarea ofertantului câștigător, fără a fi obligat să prezinte justificări celorlalți ofertanți.

Prezentei achiziții directe nu îi sunt aplicabile prevederile Legii 98/2016 cu privire la stabilirea condițiilor de participare, criteriile de atribuire, specificațiile tehnice și /sau prevederile referitoare la soluționarea contestațiilor de către CNSC, achiziția directă nefiind o procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică.

Ofertanții vor face dovada postării ofertei pentru produsele solicitate, in SEAP sub codul CPV 79410000-1 – Servicii de consultanță în afaceri si în gestionare; oferta din SEAP va fi postată ca valoare totală ofertată (prețul din formularul C).

Număr anunț achiziție ADV1194746 /25.01.2021

Denumire contract:

Servicii elaborare studii: Studiu privind analiza riscurilor de apariție a dezastrelor naturale și antropice și a tratamentului acestora

Data limita depunere oferta:

04.02.2021 12:00

Valoare estimata: 12.100,84  RON

Cod CPV: 79410000-1 – Servicii de consultanta in afaceri si in gestionare (Rev.2)

Descriere contract:

Se vor presta ”Servicii elaborare studii: Studiu privind analiza riscurilor de apariție a dezastrelor naturale și antropice și a tratamentului acestora” în cadrul proiectului ”PREVENIREA ȘI APĂRAREA COMUNĂ ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ / PREVENTION AND COMMON DEFENSE IN EMERGENCY SITUATIONS”, Cod proiect 2SOFT / 4.2 / 71, proiect finanțat prin Programul ENI Cross Border Cooperation Romania Ucraina Se vor presta servicii pentru realizarea studiului de analiză a riscurilor în zona transfronatlieră cuprinzâd cele 2 localități partenere. În acest sens se vor parcurge etapele prevăzute în specificațiile tehnice.

Conditii referitoare la contract:

Conform Draft contract atasat, care trebuie asumat de catre prestator la depunerea ofertei

Conditii de participare:

Ofertanții vor prezenta obligatoriu următoarele documente: a) Formularul de oferta financiară C. Prețul se va exprima in lei, rotunjit la doua zecimale, valoarea fără TVA. Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta financiară asumat de ofertant; lipsa acestui formular conduce la excluderea ofertantului din evaluare fără a se solicita clarificări. Oferta financiara va evidenția toate costurile, în raport cu cerințele normative în vigoare. Nu se accepta oferte alternative. Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile de la data limita a depunerii ofertelor, având caracter ferm si obligatoriu d.p.d.v. al conținutului și al informațiilor pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului, oferta va fi considerata inacceptabila. b) Propunerea tehnică – va conține o descriere detaliată a serviciilor ofertate. c) Alte documente: Formular 1 Scrisoare de înaintare Formular 2 Împuternicire Formular A1 Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 Formular D Declaraţie privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca Formular D1 Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential Formular E informare privind asigurarea protecției prelucrării și gestionării datelor cu caracter personal Draftul de contract.

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc condițiile impuse vor fi excluse din evaluare. Ofertele vor fi depuse exclusiv la adresa de e-mail

sarasau.primaria2000@yahoo.com, ca fișiere atașate, până la data și ora specificată în anunț Ofertele depuse după aceasta data vor fi declarate ca fiind tardive, nefiind evaluate

Criterii de atribuire:

prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Clarificarile si formularele editabile se pot obtine de pe siteul primariei Sarasau https://www.primaria-sarasau.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/anunturi/anunturi-achizitie-publica/

Nu se solicită garanție de participare.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita sau a nu solicita informații suplimentare și clarificări cu privire la oferta depusă de operatorii economici.

Documentele aferente achiziției sunt anexate prezentului anunț. Alte informații pot fi solicitate la adresa de e-mail sarasau.primaria2000@yahoo.com, fără a depăși 1 zi lucrătoare înainte de termenul limită de depunerea ofertelor.

Achizitorul are deplina decizie în selectarea ofertantului câștigător, fără a fi obligat să prezinte justificări celorlalți ofertanți.

Prezentei achiziții directe nu îi sunt aplicabile prevederile Legii 98/2016 cu privire la stabilirea condițiilor de participare, criteriile de atribuire, specificațiile tehnice și /sau prevederile referitoare la soluționarea contestațiilor de către CNSC, achiziția directă nefiind o procedura de atribuire a unui contract de achiziție publică.

Ofertanții vor face dovada postării ofertei pentru produsele solicitate, in SEAP sub codul CPV 79410000-1 – Servicii de consultanță în afaceri si în gestionare; oferta din SEAP va fi postată ca valoare totală ofertată (prețul din formularul C).

Număr anunț achiziție ADV1193079/12.01.2021

Denumire contract:

Servicii elaborare studii: Studiu privind analiza riscurilor de apariție a dezastrelor naturale și antropice și a tratamentului acestora

Data limita depunere oferta:

22.01.2021 12:00

Descriere contract:

Se vor presta ”Servicii elaborare studii: Studiu privind analiza riscurilor de apariție a dezastrelor naturale și antropice și a tratamentului acestora” în cadrul proiectului ”PREVENIREA ȘI APĂRAREA COMUNĂ ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ / PREVENTION AND COMMON DEFENSE IN EMERGENCY SITUATIONS”, Cod proiect 2SOFT / 4.2 / 71, proiect finanțat prin Programul ENI Cross Border Cooperation Romania Ucraina Se vor presta servicii pentru realizarea studiului de analiză a riscurilor în zona transfronatlieră cuprinzâd cele 2 localități partenere. În acest sens se vor parcurge etapele prevăzute în specificațiile tehnice.

Conditii referitoare la contract:

Conform Draft contract atasat, care trebuie asumat de catre prestator la depunerea ofertei

Conditii de participare:

Ofertanții vor prezenta obligatoriu următoarele documente: a) Formularul de oferta financiară C. Prețul se va exprima in lei, rotunjit la doua zecimale, valoarea fără TVA. Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta financiară asumat de ofertant; lipsa acestui formular conduce la excluderea ofertantului din evaluare fără a se solicita clarificări. Oferta financiara va evidenția toate costurile, în raport cu cerințele normative în vigoare. Nu se accepta oferte alternative. Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile de la data limita a depunerii ofertelor, având caracter ferm si obligatoriu d.p.d.v. al conținutului și al informațiilor pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului, oferta va fi considerata inacceptabila. b) Propunerea tehnică – va conține o descriere detaliată a serviciilor ofertate. c) Alte documente: Formular 1 Scrisoare de înaintare Formular 2 Împuternicire Formular A1 Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 Formular D Declaraţie privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca Formular D1 Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential Formular E informare privind asigurarea protecției prelucrării și gestionării datelor cu caracter personal Draftul de contract

Criterii de atribuire:

prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Clarificarile si formularele editabile se pot obtine de pe siteul primariei Sarasau https://www.primaria-sarasau.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/anunturi/anunturi-achizitie-publica/

Număr anunț achiziție ADV1193076/12.01.2021

Denumire contract:

Strategie comună privind conștientizarea și prevenirea publicului în situații de urgență cauzate de dezastre naturale și / sau antropice pentru perioada de 5 ani

Data limita depunere oferta:

22.01.2021 12:00

Descriere contract:

Prestatorul va realiza servicii de consultanță în vederea întocmirii lucrării: ”Strategie comună privind conștientizarea și prevenirea publicului în situații de urgență cauzate de dezastre naturale și / sau antropice pentru perioada de 5 ani”. Arealul studiat este situat în comuna Sarasău (Romania) și orașul Solotvino (Ucraina). Orizontul de analiză este de minim 5 ani. Cerintele sunt sunt detaliate in Caietul de sarcini, atasat

Conditii referitoare la contract:

Conform Draft contract atasat, care trebuie asumat de catre prestator la depunerea ofertei

Conditii de participare:

Ofertanții vor prezenta obligatoriu următoarele documente: a) Formularul de oferta financiară C. Prețul se va exprima in lei, rotunjit la doua zecimale, valoarea fără TVA. Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta financiară asumat de ofertant; lipsa acestui formular conduce la excluderea ofertantului din evaluare fără a se solicita clarificări. Oferta financiara va evidenția toate costurile, în raport cu cerințele normative în vigoare. Nu se accepta oferte alternative. Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile de la data limita a depunerii ofertelor, având caracter ferm si obligatoriu d.p.d.v. al conținutului și al informațiilor pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului, oferta va fi considerata inacceptabila. b) Propunerea tehnică – va conține o descriere detaliată a serviciilor ofertate. c) Alte documente: Formular 1 Scrisoare de înaintare Formular 2 Împuternicire Formular A1 Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 Formular D Declaraţie privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca Formular D1 Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential Formular E informare privind asigurarea protecției prelucrării și gestionării datelor cu caracter personal Draftul de contract

Criterii de atribuire:

prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Clarificările si formularele editabile se pot obţine de pe site-ul primăriei Sarasău https://www.primaria-sarasau.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/anunturi/anunturi-achizitie-publica/

RASPUNS LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICARI

Servicii realizare materiale vizibilitate proiect

RĂSPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICĂRI

Ultima actualizare: 14:34 | 19.09.2023

Sari la conținut