Dispozitiile autoritatii executive

DISOZIȚII 2023

2022

2021

2020

2019

  • Delimitarea sectiilor de votare pentru alegerea Presedintelui Romaniei

JUDETUI, MARAMURES
COMUNA SARASAU
PRIMAR


                                                Dispozitia Nr.122/2014


  Delimitarea sectiilor de votare pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul2014

In baza prevederilor :
-Legii nr.370/2004 peufu alegerea Presedintelui Romaniei” republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-H.G. nr.521/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru rcahzarea
actiunilor necesare pentru alegcrea Presedintelui Romaniei din anul 2014;
-11.G.70612014 privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurarea
alegerilor Presedintelui Romaniei din anul 2Ol4;
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.4/2O14 privind operationalizarea registrului
electoral;
In temeiul prevederilor art.63 si ale art.68 din l.egea m.21512001 republicata priivind
administratia publica locala, primarul comunei Sarasau emite urmatoarea dispozitie:
Art.1.-ln vederea operationalizarii registruiui electoral si pentru alegerea Presedintelui
Romaniei in anul 2074, in comuna Sarasau, judetul Mararnures se organizeaza doua sectii
ordinale, conform anexei la prezenta dispozitie.
Art.2.-lnregistrarea si actualizarea datelor in registrul electoral, precum si arondarea
cetatenilor cu drept de vot pe sectii de votare se realizeaza de catre: Grigor Livia, consilier
personal al primarului si Nernes Claudia, inspector hscal.
Art.3-Prezenta dispozitie se comunica :
-Secretarului comunei Sarasau ;
-Factorilor interesati, prin aducere la cunostinta publica ;
-Institutiei Prefectului judetului Maramures.

PRIMAR                                                                                       AVIZAT

COVACI ION                                                                               SECRETAR

                                                                                            MOLDOVAN VASILE

18 septembie2014

Anexa dispozitie primar

                                    Alegerile pentru Presedintele Romaniei
                                            Delimitarea sectiilor de votare din SARASAU

*Numerotarea sectiilor de votare poate suferi modificari.
**Arterele care au (D/R) sunt artere care au desfiintate sau redenumite.

Sectia  vot nr. 382

Caminul Cultural,loc.
Sarasau Nr.203
SARASAU

toate numerele din intervalul nr. 1-229
toate numerele din intervalul nr. 602-766

Sectia  vot nr. 383

CAMINUL CULTURAL,
loc. SARASAU
SARASAU

– toate numerele din intervalul nr. 231-601
– toate numerele din intervalul nr. 768-805

PRIMAR

COVACI ION

*Numerotarea sectiilor de votare poate suferi modificari.
**Arterele care au (D/R) sunt artere care au desfiintate sau redenumite.

  • Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

JUDETUL MARAMURES
COMUNA SAIIASAU
PRIMAR
                                                    DISPOZITIA Nr.123/2014

                                    Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

In baza prevederilor :
-Legii nr.37012004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-H.G. nr.52112014 privind aprobarea Programuluicalendaristic pentru realizarea actiunilor
necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul2014;
-H.G.70612014 privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor
pentru Presedintelui Rornaniei din anul 2014;
In temeiul prevederilor ar1.63 si ale ar1.68 din Legea nr.21512001 republicata privind administratia
publica locala, primarul comunei Sarasau emite urmatoarea
dispozitie:
Art.1.-ln vederea alegerilor pentr Presedintelui Romaniei in anul 2014 se stabilesc urmatoarele
locuri speciale pentru afisaj electoral:
(1)- panouri speciale in fata sediuluiprimariei locale.
Utilizarea locurilor pentru afisaj electoral este permisa in coditiile prevazute la afi.47, alin.(3-B)
din I-egea nr.37012004 republicata, astfel:
– locurile speciale pentru afisaj electoral pot fi folosite numai de candidatii la functia de presedinte si de
parlidele care i-au propus;
-este interzisa utilizarea de catre un candidat a locurilor speciale pentru afisaj electoral, astfel incat sa
irnpiedice folosirea acestora de catre un alt candidat;
-afisajul electoral este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit alin. (2) numai cu acordul scris al
proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numai cu luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare
pentru asigurarea sigurantei cetatenilor;
-pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afis electoral. Un afis electoral amplasat in
locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasidimensiunile de 500 mm o latura si300 mm cealalta latura,
iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
-sunt interzise afisele electorale care combina culorile intr-o succesiune oare reproduce drapelul Romarriei
sau al altui stat;
-se interzice afisajul in scop electoral prin aplicarea pe peretii sau pilonii de sustinere a podurilor,
tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare si informare rutiera, precurn si pe
sistemele electronice de reglementare a circulatiei.
Art.2.-Se interzice afisajul electoral pe stalpii din reteaua electrica si transmisiuni.
Art.3.-Prezerrta dispozitie se comunica :
-Secretarului comunei Sarasau ,
-Factorilor interesati, prin aducere la cunostinta publica ;
– Institutiei Prefectului judetuIui Maramures.

PRIMAR                                                                                       AVIZAT

COVACI ION                                                                               SECRETAR

                                                                                            MOLDOVAN VASILE

Ultima actualizare: 14:34 | 19.09.2023

Sari la conținut